Hotel Hello Hissar

Hotel Hello Hissar

Hotel Hello Hissar

Политики

ПОЛИТИКИ

Политиката на ХОТЕЛ „ХЕЛОУ ХИСАР“ има за цел да осигури спазването на разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679.

ХОТЕЛ „ХЕЛОУ ХИСАР“ събира и обработва лични данни законосъобразно, добросъвестно и в съответствие с принципите и правата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни.

ХОТЕЛ „ХЕЛОУ ХИСАР“ обработва лични данни на физически лица само в следните случаи:

 • обработването е необходимо за спазване на законово задължение на ХОТЕЛ „ХЕЛОУ ХИСАР“
 • обработването е необходимо за изпълнение на договор (в т.ч. поръчка) с ХОТЕЛ „ХЕЛОУ ХИСАР“, по който физическо лице е страна, или за предприемане на стъпки по искане от физическо лице преди сключване на договор, когато е нужна неговата идентификация;
 • физическо лице е дало своето недвусмислено съгласие за разбираема и прозрачно дефинирана цел от страна на ХОТЕЛ „ХЕЛОУ ХИСАР“, за която е нужно обработване на неговите лични данни;
 • обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизнено важни интереси на физическото лице, чиито лични данни се обработват или на друго физическо лице;
 • обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на ХОТЕЛ „ХЕЛОУ ХИСАР“ или на трета страна, съгласно разпоредбите на Регламента;
 • другите случаи, предвидени в Регламента.

ХОТЕЛ „ХЕЛОУ ХИСАР“ не събира и не обработва лични данни на физически лица, които надхвърлят неговите задължения по закон или неговите нужди за правене на бизнес.

Във всички случаи, когато е необходимо събрани и обработвани лични данни на физически лица да се използват за цели, различни от първоначалните, ХОТЕЛ „ХЕЛОУ ХИСАР“ уведомява съответните физически лица, иска тяхното съгласие и пристъпва към обработка на техните лични данни за други цели, само след тяхното изрично съгласие.

ХОТЕЛ „ХЕЛОУ ХИСАР“ събира и обработва само минимум необходимите лични данни на физически лица, които:

 • са предвидени в закон;
 • са нужни за изпълняване на договор;
 • са нужни за изпълняване на целите, за които се събират.

ХОТЕЛ „ХЕЛОУ ХИСАР“ осигурява обработването на личните данни на физически лица да се извършва с максимална точност и по възможност винаги в актуалност.

ХОТЕЛ „ХЕЛОУ ХИСАР“ осигурява достъпът и обработката на личните данни на физически лица да се извършва от минимално необходимия брой лица (оператори), които имат нужната компетентност за тяхната обработка и нужната ангажираност за тяхното опазване.

СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

ХОТЕЛ „ХЕЛОУ ХИСАР“ съхранява лични данни в следните срокове:

 • Данни за регистъра за настанените туристи по смисъла на чл. 116 от Закона за туризма, които включват идентификационни данни на настанените лица и данни, свързани с хотелското настаняване – Съобразно предвидения в Закона за туризма и подзаконовата нормативна уредба ред и срок
 • Информация, свързана със заявени и използвани услуги за хотелско настаняване, за събития и за ресторантьорски услуги, вкл. за анулирани резервации за хотелско настаняване (доколкото са свързани с възстановяване на предплатени суми и/или удържане на дължими суми) – От извършването на съответната резервация/ заявка до 5 /пет/ години от предоставяне на услугата/приключване изпълнението на договора/ анулиране на резервацията. В случаите, когато услугите са заявени и използвани въз основа на договор с продължително изпълнение, срокът започва да тече от окончателното изпълнение и/или прекратяване на договора.
 • Финансови и счетоводни документи; фактури; авторизационни форми; друга информация, свързана с с данъчно-осигурителния контрол – До 10 /десет/ години, считано от началото на годината, следваща тази, през която се дължи плащане на задължението за съответната година.
 • Неструктурирана комуникация, кореспонденция, жалби, сигнали и др. подобни – 5 години .
 • Данни от видеозаписи – до 1 седмица
 • Данни, обработвани въз основа на изричното съгласие на Субекта на данни – От момента на предоставяне на съгласието до оттеглянето му от Субекта на данните.
 • До поискване от физическо лицето за тяхното изтриване, когато има основание за такова поискване

Посочените в тази Политика лични данни могат да бъдат обработвани и за по-дълъг срок от посочените по-горе, ако това е необходимо за постигане на целите, предвидени в нея или за защитата на правата и/ или законните интереси (включително и по съдебен ред) на ХОТЕЛ „ХЕЛОУ ХИСАР“ или ако действащото законодателство предвижда обработване на данните за по-дълъг срок.

Във всички случаи ХОТЕЛ „ХЕЛОУ ХИСАР“ осигурява поне веднъж годишно да се прави преглед на събираните и обработваните лични данни и тези от тях, които попадат в някоя от горните хипотези се изтриват без излишно забавяне.